Newsletter - Grodzki Urząd Pracy w Krakowie


Na zdjęciu kolaż fotografii z pracownikami biurowymi

Newsletter GUP w Krakowie
Grodzki Urząd Pracy w Krakowie serdecznie zaprasza krakowskich pracodawców, przedsiębiorców oraz osoby bezrobotne i poszukujące pracy do zapisania się do bezpłatnego newslettera prowadzonego przez nasz Urząd.

Dzięki subskrypcji uzyskają Państwo bezpośredni dostęp na swoja skrzynkę email do aktualnych informacji dotyczących m.in.:
 • wydarzeń organizowanych przez Grodzki Urząd Pracy w Krakowie,
 • oferowanych środków finansowych w ramach realizowanych instrumentów rynku pracy,
 • dotacji, szkoleń i innych naborów prowadzonych przez Urząd,
 • usług, z jakich mogą Państwo skorzystać w ramach bezpłatnego pośrednictwa
  i poradnictwa zawodowego,
 • zmian w przepisach dotyczących legalizacji pracy cudzoziemców,
 • analiz danych i trendów związanych z krakowskim rynkiem pracy.
 
Aby zapisać się do newsletera wystarczy wypełnić e-mail oraz wyrazić zgodę i zaakceptować regulamin w poniższym formularzu. Następnie należy potwierdzić subskrypcję poprzez kliknięcie „potwierdzam zgodę" w wiadomości wysłanej na podany w formularzu adres e-mail.


REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI NEWSLETTER DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Wyjaśnienie pojęć
Pojęcia używane w Regulaminie oznaczają:
 1. IOD – oznacza Inspektora Ochrony Danych dla Grodzkiego Urzędu Pracy
  w Krakowie;
 2. Newsletter – oznacza informację o usługach i wydarzeniach związanych
  z Grodzkim Urzędem Pracy w Krakowie, przesyłaną cyklicznie na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji przez Subskrybenta;
 3. Regulamin – oznacza niniejszy dokument;
 4. Rejestracja– oznacza zamówienie subskrypcji Newslettera, tj. wprowadzeniu do bazy subskrybentów prowadzonej przez Usługodawcę adresu e-mailowego Subskrybenta, wymaganego do realizacji tej usługi;
 5. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 6. Strona internetowa Usługodawcy  – oznacza www.gupkrakow.praca.gov.pl;
 7. Subskrybent – oznacza podmiot, który zamówił usługę Subskrypcji Newslettera;
 8. Subskrypcja – oznacza usługę przesyłania Newslettera w ustalonych przez Usługodawcę interwałach;
 9. Usługodawca– oznacza Grodzki Urząd Pracy w Krakowie.
2. Podstawowe zasady
 1. Regulamin, w oparciu o art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 344), określa zasady korzystania z usługi Subskrypcji Newslettera.
 2. Subskrybent składa oświadczenie, że przed dokonaniem Rejestracji zapoznał się z postanowieniami Regulaminu, „Polityki Prywatności" i akceptuje je oraz wyraża zgodę na Subskrypcję.
 3. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały określone w §5 niniejszego Regulaminu oraz w „Polityce prywatności" dostępnej pod adresem:  https://gupkrakow.praca.gov.pl/polityka-plikow-cookies
3. Szczegółowe warunki świadczenia usługi Subskrypcji
 1. Usługa Subskrypcji świadczona jest za zgodą wyrażoną przez Subskrybenta, nieodpłatnie, przez czas nieoznaczony, do momentu rezygnacji przez Subskrybenta z usługi Subskrypcji lub do momentu zakończenia świadczenia usługi Subskrypcji przez Usługodawcę, co może nastąpić w dowolnym momencie.
 2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Subskrybenta adres poczty elektronicznej, Usługodawca będzie wysyłał informacje w formie wiadomości elektronicznej (email).
 3. Rejestracja w bazie Subskrybentów następuje poprzez formularz subskrypcji dostępny na stronie internetowej Usługodawcy. Rejestracja następuje po wprowadzeniu poprawnego adresu poczty elektronicznej Subskrybenta, zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez niego Regulaminu oraz „Polityki prywatności" oraz wyrażeniu zgody na Subskrypcję oraz przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z wysyłką Newslettera.
 4. Po dokonaniu Rejestracji na podany adres poczty elektronicznej Subskrybenta zostanie wysłana wiadomość e-mail wraz z linkiem aktywującym usługę Subskrypcji. Poprzez kliknięcie w przedmiotowy link Subskrybent potwierdza poprawność podanego adresu poczty elektronicznej oraz zgodę na Subskrypcję
 5. Usługa Subskrypcji rozpoczyna się niezwłocznie po jej aktywowaniu, o którym mowa w pkt. 4. 
 6. Adresy poczty elektronicznej, nie potwierdzone w ciągu 5 dni od dnia Rejestracji będą trwale usuwane z bazy Subskrybentów.
 7. Osoba, która przy zamawianiu Subskrypcji poda nieprawidłowe dane, tj. adres poczty elektronicznej osoby trzeciej bez jej wiedzy i zgody, może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Usługodawcy, w przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń wobec Usługodawcy związanych
  z użyciem przez Usługodawcę adresu poczty elektronicznej tej osoby w celu wykonywania usługi Subskrypcji.
 8. Subskrybent jest uprawniony do rezygnacji w każdej chwili, bez podania przyczyny, z usługi Subskrypcji poprzez przesłanie Usługodawcy formularza rezygnacji, który dostępny jest w stopce każdego otrzymanego newslettera. Rezygnacja będzie traktowana jako wycofanie udzielonej zgody na świadczenie usługi Subskrypcji i nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Z chwilą rezygnacji, o której mowa powyżej, Subskrypcja zostanie wyłączona.
 10. Usunięcie adresu poczty elektronicznej Subskrybenta z bazy adresowej Newslettera następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.
4. Wymogi techniczne
Celem skorzystania z usługi Subskrypcji, Subskrybent powinien posiadać sprzęt elektroniczny z dostępem do Internetu, dowolną przeglądarkę internetową oraz czynną i prawidłowo skonfigurowaną pocztę elektroniczną.
5. Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych Subskrybenta jest Grodzki Urząd Pracy
  w Krakowie (zwany dalej również „Administratorem").
 2. Administrator zapewnia kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@gupkrakow.pl
 3. Administrator będzie przetwarzał dane w celach wskazanych w ust. 4, które dotyczą wykonania usługi Subskrypcji Newslettera, rozpatrywania reklamacji złożonych przez Subskrybenta oraz ustalania, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówionej usługi Subskrypcji Newslettera świadczonej drogą elektroniczną zgodnie
  z Regulaminem, na podstawie zgody wyrażonej przez Subskrybenta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe będą mogły być również przetwarzane w związku z rozpatrzeniem złożonej reklamacji w związku z realizacją usługi Subskrypcji Newslettera lub dochodzeniem/obroną roszczeń administratora względem Subskrybenta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
 1. podmioty świadczące usługi pocztowe oraz podmioty zapewniające usługi doręczeń przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w przypadku konieczności prowadzenia korespondencji,
 2. podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę świadczenia usług
  w związku z wykorzystywanymi systemami informatycznymi.
 1. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacjom międzynarodowym.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów,
  o których mowa w ust. 4 powyżej, tj. do czasu rezygnacji z Subskrypcji Newslettera, bądź do zakończenia przez Administratora realizacji usługi Subskrypcji Newslettera, a także przez okres niezbędny do rozpatrzenia złożonej reklamacji oraz przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych w związku ze świadczoną usługą.
 3. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, prawo usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.
 4. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Subskrybent może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych
  w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.
 7. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla zrealizowania usługi Subskrypcji Newslettera i rozpatrzenia reklamacji. Osoba nie jest zobowiązana do podania danych, jednak uniemożliwi to zrealizowanie ww. usługi i rozpatrzenie ewentualnej reklamacji.
6. Usługodawca - odpowiedzialność
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wykonanie usługi Subskrypcji spowodowane:
 1. działaniem siły wyższej;
 2. awarią powstałą z winy Subskrybenta lub nieprawidłowościami
  w systemie komputerowym Subskrybenta;
 3. jakością łącza (połączenia) Subskrybenta z Internetem;
 4. awariami urządzeń dostawców Internetu Subskrybenta.
 1. Newsletter nie stanowi opinii prawnej, wiążącej interpretacji przepisów
  i nie może zastępować informacji przedstawianych przez podmiot publiczny, których treść określają obowiązujące przepisy prawa.
7. Reklamacje
 1. Reklamacje można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: promocja@gupkrakow.pl
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji w bazie Subskrybentów oraz treść reklamacji.
 3. Termin na rozpatrzenie reklamacji i udzielenie Subskrybentowi informacji zwrotnych wynosi 14 dni.
8. Zmiany treści Regulaminu
 1. Usługodawca zastrzega sobie do prawo do jednostronnej zmiany treści Regulaminu w zakresie w jakim jest to dopuszczalne obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn natury technicznej, wprowadzenia nowych funkcjonalności i usług, ich modyfikacji lub zaprzestania udostępniania niektórych funkcjonalności lub usług.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu będą każdorazowo podawane do wiadomości Subskrybenta poprzez umieszczenie stosownej informacji wraz z wykazem zmian na stronie internetowej Usługodawcy, tj.: www.gupkrakow.praca.gov.pl ze stosownym wyprzedzeniem oraz przekazywane w treści Newslettera.
 3. Po upływie 30 dni od podania informacji o zmianach Regulaminu, poczytuje się, że Subskrybent zapoznał się z nimi i je zaakceptował. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Subskrybent powinien niezwłocznie zrezygnować z usługi Subskrypcji zgodnie z §3 ust. 8
9. Nieprawidłowości w działaniu usługi
 1. Nieprawidłowy adres poczty elektronicznej zostanie usunięty z  bazy Subskrybentów niezwłocznie po stwierdzeniu nieprawidłowości.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo, do okresowego wyłączania usługi Subskrypcji celem dokonania prac konserwatorskich, przy czym komunikat
  o czasowym braku dostępu do usługi Subskrypcji zostanie zamieszczony na Stronie Internetowej Usługodawcy, tj. www.gupkrakow.praca.gov.pl ze stosownym wyprzedzeniem.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi Subskrypcji z ważnych powodów, po uprzednim powiadomieniu Subskrybenta za pośrednictwem poczty elektronicznej.
10. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin jest dostępny w każdym czasie pod adresem strony internetowej Usługodawcy: https://gupkrakow.praca.gov.pl/newsletter1
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Subskrybenta, który naruszył Regulamin lub prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej lub podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych Subskrybentów.
 3. Treść zawarta w Newsletterze podlega ochronie prawnej, w szczególności ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
 5. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających
  z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo dla Usługodawcy sądy powszechne.
 
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę