Informacje dla niepełnosprawnych - Grodzki Urząd Pracy w Krakowie


Na zdjęciu kolaż fotografii z pracownikami biurowymi

Informacje dla osób niepełnosprawnych

Tłumacz języka migowego

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego.
 
Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) Grodzki Urząd Pracy informuje o usługach pozwalających na komunikowanie się z tutejszym Urzędem osób doświadczonych trwale lub okresowo trudnościami w komunikowaniu się, zwanych w ustawie „osobami uprawnionymi" poprzez korzystanie z poczty elektronicznej oraz przesyłanie faksów.
 
Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą z niepełnosprawnością/niepełnosprawnościami w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 , poz. 721 i Nr 171 , poz. 1016).
Grodzki Urząd Pracy informuje, że klienci, o których mowa w ustawie o języku migowym i innych środkach komunikowania się, zgłaszający chęć skorzystania z usług naszego Urzędu Pracy powinni:
  • zgłosić ten fakt co najmniej 3 dni robocze wcześniej, (z wyłączeniem sytuacji nagłych) do Referatu Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych Grodzkiego Urzędu Pracy ul. Wąwozowa 34, bądź telefonicznie pod nr: 12 68 68 104 i 12 68 68 105 lub elektronicznie na adres: grodzki@gupkrakow.pl.
  • wskazać metody komunikowania się tj.:
    • polski język migowy (PJM),
    • system językowo-migowy (SJM),
    • sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę