Ogólne informacje - Grodzki Urząd Pracy w Krakowie


Na zdjęciu kolaż fotografii z pracownikami biurowymi

Informacje ogólne dla cudzoziemców

Od nowego roku zmiana sposobu odbioru oświadczeń

Informujemy, że od dnia 01.01.2022 roku zmienia się sposób odbioru oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanych do ewidencji:
 - oświadczenia złożone elektronicznie na platformie praca.gov.pl z zaznaczonym sposobem kontaktu "Kontakt przez konto praca.gov.pl" będą automatycznie odsyłane w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym na konto wnioskodawcy.
Informujemy jednocześnie, że elektroniczna forma złożenia i odbioru oświadczeń jest najszybszym sposobem otrzymania oryginałów dokumentów. 
 - oświadczenia złożone w formie elektronicznej z zaznaczoną opcją "kontakt listowny" oraz oświadczenia, które wpłynęły do tut. Urzędu w formie papierowej zostaną automatycznie wysłane drogą pocztową na adres siedziby firmy (w przypadku spółek), lub na adres do doręczeń wskazany w CEIDG, w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej,
Aby uniknąć nieporozumień związanych ze sposobem odbioru dokumentów prosimy:
- do wniosków złożonych w formie elektronicznej z opcją "kontakt przez konto praca.gov.pl", w przypadku gdy odbiór ma być osobisty bądź pracodawca preferuje wysłanie dokumentów drogą pocztową na wskazany adres, załączyć pisemną prośbę o sposobie odbioru (droga pocztowa na wskazany adres lub wizyta w tut. Urzędzie i odbiór dokumentów w formie papierowej) 
- do wniosków złożonych w formie elektronicznej z opcją "kontakt listowny" załączyć pisemną prośbę o sposobie odbioru (droga pocztowa na wskazany adres lub wizyta w tut. Urzędzie lub odbiór dokumentów w formie papierowej)
- do wniosków, które wpłynęły w formie papierowej załączyć pisemną prośbę o sposobie odbioru (droga pocztowa na wskazany adres lub wizyta w tut. Urzędzie i odbiór dokumentów w formie papierowej).
 
Dodatkowo informujemy, że Urząd nie odpowiada za czas dostarczenia przesyłek listowych.
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę