Powiatowa Rada Rynku Pracy - Grodzki Urząd Pracy w Krakowie


Na zdjęciu kolaż fotografii z pracownikami biurowymi

Powiatowa Rada Rynku Pracy

W skład powiatowej rady rynku pracy wchodzą osoby powołane przez starostę spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy  o Trójstronnej Komisji, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych  i izb rolniczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

Do zakresu działania Powiatowej Rady Rynku Pracy należy m.in.:

 • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia na terenie Miasta;
 • ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;
 • opiniowanie opracowanych przez powiatowy urząd pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy i sprawozdań z ich wykorzystania;
 • składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia na terenie Miasta;
 • ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowego urzędu pracy oraz przedstawianie Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia;
 • delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy;
 • opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy;
 • opiniowanie wniosków w trybie art. 76 ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
 • o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w sprawie umorzenia w części lub
 • w całości nienależnie pobranego świadczenia ze środków Funduszu Pracy oraz jednorazowo przyznanych środków na podjęcie działalności gospodarczej;
 • opiniowanie celowości realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz 1265, z późn. zm.).

Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy

Szczegółowe informacje dotyczące składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Krakowie można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę