Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Grodzki Urząd Pracy w Krakowie


Kalejdoskop możliwości

Ologowanie Funduszy EuropejskichProgram: Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (Działanie FEMP.06.01 Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy)
Okres realizacji: 01.01.2023-30.06.2024
Wartość projektu: 15 390 515,50
Dofinansowanie UE (Europejski Fundusz Społeczny Plus): 13 081 938,17
Wkład krajowy: 2 308 577,33
Nr projektu: FEMP.06.01-IP.02-0016/23
 
CEL:
Zwiększenie poziomu zatrudnienia, nabycia kompetencji lub kwalifikacji niezbędnych na krakowskim rynku pracy poprzez zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie dla 856 osób, także z zakresu wsparcia podstaw przedsiębiorczości i zakładania własnej działalności gospodarczej.
GRUPA DOCELOWA:
Do projektu zostanie zrekrutowanych 856 uczestników/ uczestniczek, z czego 51% stanowić będą kobiety. W skład grupy docelowej projektu wchodzić będą osoby:
  • do 29 r.ż. (w tym kategoria NEET),
  • powyżej 50 r.ż.,
  • długotrwale bezrobotni,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • migranci, w tym z Ukrainy.
  • kobiety (preferowane te, które spełniają co najmniej 1 z w/w kryteriów).
REKRUTACJA:
W trakcie wizyty w Urzędzie doradca klienta zidentyfikuje potrzeby i predyspozycje kandydata oraz określi odpowiednie formy wsparcia.
Udzieli również informacji w jaki sposób przystąpić do projektu EFS+.
W zależności od głównej formy aktywizacji rekrutacja do projektu prowadzona będzie do końca 2023, a częściowo również w I połowie 2024.
Główna forma aktywizacji - rekrutacja 2023 2024
Staż 463 83
Szkolenie indywidualne 50  
Bon szkoleniowy 30  
Prace interwencyjne 30  
Doposażenie stanowiska pracy 10  
Dotacja 190  
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem 20  

WSPARCIE:
Urząd zaproponuje kilka wariantów ścieżek zawierających wybrane usługi i instrumenty rynku pracy. W myśl kompleksowości wsparcia obligatoryjnymi elementami będą: pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe.
Głównymi formami aktywizacji zawodowej będą: staże (546), wsparcie szkoleniowe (szkolenia indywidualne 50 i bony szkoleniowe 30), prace interwencyjne (30), doposażenie stanowiska pracy (10), dotacja na podjęcie działalności gospodarczej (190), refundacja kosztów opieki nad dzieckiem (20 - forma towarzysząca wsparciu szkoleniowemu, stażowi i podjęciu pracy).

REZULTATY:
Uczestnictwo w projekcie pozwoli ograniczyć istniejące bariery zatrudnieniowe oraz zwiększy szanse na konkurencyjnym rynku pracy.
Głównymi rezultatami projektu będzie:
  • podjęcie pracy przez 60% uczestników,
  • uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji przez 20% kobiet i mężczyzn.
ZBIEŻNOŚĆ Z WYTYCZNYMI UE:
Projekt zakłada zgodność z politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej, Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę