Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Grodzki Urząd Pracy w Krakowie


Aktywizacja osób młodych pozosających bez pracy na terenie gminy miejskiej Kraków (VI)

Ologowanie Funduszy EuropejskichNr projektu POWR.01.01.01-12-0025/20
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (VI)"
Poddziałanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Okres realizacji: 01.01.2021-31.12.2022
Wartość projektu: 14 662 990,11 zł
Współfinansowanie UE (Europejski Fundusz Społeczny): 12 357 968,06 (84,28%)
Dofinansowanie ze środków budżetu państwa (Funduszu Pracy): 2 305 022,05 (15,72%)
Wniosek o dofinansowanie złożony: 2020
Umowa POWR.01.01.01-12-0025/20-00 z dnia 09.12.2020
 
Krótki opis projektu:
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 r.ż., pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Przedstawienie uczestnikowi projektu konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza jego umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych. Ze wsparcia skorzysta co najmniej 1128 kobiet i mężczyzn do 29 r.ż., w tym w szczególności osób zaliczanych do kat. NEET /not in employment, education or training/ - grupa ta stanowić będzie min. 60%. Priorytetowo aktywizowane będą osoby w trudnej sytucji na rynku pracy (grupa osób długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach, z niepełnosprawnościami stanowić będzie nie mniej niż 20% ogółu). Każdy uczestnik skorzysta z form bezkosztowych oraz usług i instrumentów rynku pracy wynikających z Indywidualnego Planu Działania - np. wsparcia szkoleniowego, stażu, dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej, innych form wynikających z Indywidualnego Planu Działania oraz rozmów doradczych. Finansowanie obejmie 668 staży, 280 dotacji, 40 prac interwencyjnych, 40 bonów szkoleniowych, 5 szkoleń grupowych dla 50 os., inne formy (50). Aktywizacja zawodowo-edukacyjna zmniejszy negatywne oddziaływanie barier zatrudnieniowych: m.in. braku kwalifikacji/kompetencji, doświadczenia, braku środków na realizację własnych inicjatyw zawodowych. Wsparcie wysokiej jakości, zgodnie z Planem realizacji Gwarancji dla Młodzieży, udzielane będzie do 4 miesięcy od przystąpienia uczestnika do projektu. Udział przywróci motywację, zachęci do aktywnego poszukiwania zatrudnienia, zwiększy szanse na konkurencyjnym rynku pracy. Pożądanym efektem realizacji będzie efektywność zatrudnieniowa na poziomie 44% dla uczestników w trudnej sytuacji i 59,5% dla pozostałych osób. Projekt wesprze przedsiębiorczość oraz ideę kształcenia ustawicznego. Wsparcie udzielane będzie zgodnie z zasadą równych szans płci oraz niedyskryminacji osób z niepełnosprawnościami. Ze względu na częstą dyskryminację płci żeńskiej na rynku pracy, do projektu zostanie zrekrutowanych co najmniej 51% kobiet.
 
Rekrutacja:
forma wsparcia liczba osób rekrutacja w 2021 rekrutacja w 2022 towarzyszące wsparciu formy bezkosztowe
staż 668 tak tak pośrednictwo pracy
szkolenie zawodowe 50 nie tak poradnictwo zawodowe + pośrednictwo pracy
bon szkoleniowy 40 tak tak poradnictwo zawodowe + pośrednictwo pracy
prace interwencyjne 40 tak tak poradnictwo zawodowe + pośrednictwo pracy
dotacje 280 tak tak poradnictwo zawodowe
inne formy wynikające z IPD 50 tak tak poradnictwo zawodowe + pośrednictwo pracy
suma 1128
 
Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadami horyzontalnymi UE, w tym zasadą równych szans płci i niedyskryminacji osób z niepełnosprawnościami.
Równość szans
Deklaracja dostępności
 
Jaki jest cel projektu?: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).
 
Kto może zostać uczestnikiem projektu?: Adresatami wsparcia w ramach PO WER są kobiety i mężczyźni do 29 r.ż. posiadający status osoby bezrobotnej, w tym:
 • co najmniej 20% uczestników projektu to osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (osoby długotrwale bezrobotne, z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach – poziom wykształcenia do ISCED-3).
 • co najmniej 60% uczestników to osoby z kategorii NEET 
Zgodnie z definicją przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 osoba z kategorii NEET spełnia łącznie następujące warunki:
 • nie pracuje oraz posiada status osoby bezrobotnej,
 • nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
 • nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnianie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.
Sytuacja dotyczy okresu 4 tygodni poprzedzających przystąpienie do projektu.
 
Jak wygląda ścieżka wsparcia?:
 1. Aby skorzystać ze wsparcia musisz posiadać Indywidualny Plan Działania. Doradca klienta – najczęściej pośrednik pracy lub doradca zawodowy – ustali jakie są Twoje predyspozycje zawodowe i potrzeby a następnie określi jakie dalsze działania aktywizacyjne powinny być wobec Ciebie zastosowane. Wspólnym celem jest podjęcie pracy.
 2. Każda ścieżka wsparcia rozpoczyna się od form bezkosztowych – pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego. Skorzystaj z nich, jeśli nie do końca wiesz, które wsparcie odpowiada Twoim potrzebom oraz abyśmy mogli odpowiednio uzupełnić Twój Indywidualny Plan Działania. Rozmowy z doradcą klienta pomogą w ustaleniu kierunku aktywizacji, a w dalszej kolejności posłużą przedstawieniu odpowiedniej oferty wsparcia.
 3. W zależności od wyniku ustaleń z doradcą klienta, zaproponujemy Ci np. staż, szkolenie zawodowe, ofertę prac interwencyjnych, dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej, inną formę.
 
Co zyskujesz? Profitami mogą być nowe umiejętności, kwalifikacje, doświadczenie. Możesz otrzymać także konkretną ofertę zatrudnienia lub środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej. W każdym przypadku udział w projekcie to szansa na pozytywną zmianę.
 
Dokumenty dotyczące form wsparcia (linki):
Nabór wniosków o zorganizowanie stażu
Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej
Nabór wniosków o udzielenie bonu szkoleniowego
Nabór wniosków o organizowanie prac interwencyjnych
 
Dokumenty dotyczące form wsparcia są jednolite – dla projektu EFS oraz środków Funduszu Pracy – Urząd w zależności od spełnienia kryteriów przez uczestnika wybiera źródło finansowania i odpowiednio oznacza dokumenty.
Oferty staży i prac interwencyjnych przedstawi Ci pośrednik pracy w trakcie Twojej wizyty w Urzędzie.
 
Jaka jest data rozpoczęcia i zakończenia udziału w projekcie?
Datą przystąpienia jest data podpisania deklaracji udziału w projekcie zbieżna z pierwszą udzieloną formą wsparcia. W projekcie uczestniczysz do dnia wyrejestrowania lub w przypadku pozostawania w rejestrach do końca realizacji projektu. W tym czasie możesz w sposób nieograniczony korzystać z pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.


Flaga i Godło RP
FUNDUSZ PRACY

 
Załączniki
Deklaracja - oświadczenie (pdf, 139 KB)

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie gminy miejskiej Kraków (VII)

Ologowanie EFS i MałopolskaNr projektu RPMP.08.01.00-12-0020/21
„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (VII)"
Działanie 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020
Okres realizacji: 01.01.2021-31.12.2022
Wartość projektu: 15 326 755,80 zł
Współfinansowanie UE (Europejski Fundusz Społeczny): 13 027 742,43 (85%)
Dofinansowanie ze środków budżetu państwa (Funduszu Pracy): 2 299 013,37 (15%)
Wniosek o dofinansowanie złożony: 2021
Umowa RPMP.08.01.00-12-0020/21 z dnia 24.02.2021
 
Krótki opis projektu:
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 44,3% osób w trudnej sytuacji na rynku pracy. W ramach projektu, dla każdego z uczestników przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika. Na tej podstawie GUP realizować będzie odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych. Ze wsparcia skorzysta 1179 kobiet i mężczyzn 30+ w szczególnej sytuacji na rynku pracy: powyżej 50 r.ż., długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach, z niepełnosprawnościami oraz kobiet niespełniających dodatkowych kryteriów. Każdy uczestnik skorzysta z usług i instrumentów rynku pracy wynikających z diagnozy w IPD - np. wsparcia szkoleniowego, stażu, dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, prac interwencyjnych, popartych formami bezkosztowymi udzielanymi w zależności od właściwej formy aktywizacji przed lub po jej zrealizowaniu: pośrednictwem pracy i poradnictwem zawodowym.
W projekcie finansowane będą koszty organizacji 734 staży, 275 dotacji, 50 prac interwencyjnych, 50 szkoleń indywidualnych, 5 szkoleń grupowych dla 50 os., koszty egzaminu dla 20 os. Kompleksowa aktywizacja zawodowa kobiet i mężczyzn złożona min. z 3 elementów pomocy zmniejszy negatywne oddziaływanie barier zatrudnieniowych: m.in. braku kwalifikacji/kompetencji, doświadczenia, brak środków umożliwiających podjęcie własnej działalności gospodarczej. Projekt wspierał będzie zatrudnienie oraz samozatrudnienie. Wsparcie udzielane będzie zgodnie z zasadą równych szans płci oraz niedyskryminacji osób z niepełnosprawnościami. Ze względu na częstą dyskryminację płci żeńskiej na rynku pracy, do projektu zostanie zrekrutowanych co najmniej 51% kobiet.
 
Rekrutacja:
forma wsparcia liczba osób rekrutacja w 2021 rekrutacja w 2022 towarzyszące wsparciu formy bezkosztowe
Staż 734 Tak Tak pośrednictwo pracy + poradnictwo zawodowe
Szkolenie indywidualne 50 Tak Tak
Szkolenie grupowe 50 NIE Tak
Dofinansowanie kosztów egzaminu 20 Tak NIE
Dotacje 275 Tak Tak
Prace interwencyjne 50 Tak Tak
suma 1 179
 
Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadami horyzontalnymi UE, w tym zasadą równych szans płci i niedyskryminacji osób z niepełnosprawnościami.
Równość szans
Deklaracja dostępności
 
Kiedy realizujemy projekt? 01.01.2021 do 31.12.2022
 
Jaki jest cel projektu?: Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osób powyżej 50 r.ż., długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach oraz kobiet.
 
Kto może zostać uczestnikiem projektu?: Grupę docelową wsparcia w ramach projektów z RPO WM są kobiety i mężczyźni w wieku 30 lat i więcej posiadający status osoby bezrobotnej oraz znajdujący się w szczególnej sytuacji na rynku pracy:
 • osoby powyżej 50 r.ż.,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (do poziomu wykształcenia ISCED 3 – wyszktałcenie średnie włącznie),
 • kobiety.
W związku z ustaleniem wskaźników produktu dla każdej z pierwszych 4 w/w grup osób bezrobotnych, Urząd uwzględni ich pierwszeństwo w rekrutacji do projektu.
Jak wygląda ścieżka wsparcia?:
Ścieżka obejmuje 3 elementy wsparcia: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, wybraną formę aktywizacji kosztowej.
 1. Podobnie jak w przypadku projektu kierowanego do osób młodych, aby skorzystać ze wsparcia musisz posiadać Indywidualny Plan Działania. Doradca klienta (w szczególności pośrednik pracy, doradca zawodowy) w trakcie wizyt w Urzędzie, ale również telefonicznych i pisemnych kontaktów z Urzędem, ustali Twoje predyspozycje i potrzeby rozwoju zawodowego, a także zidentyfikuje bariery utrudniające Ci podjęcie zatrudnienia.
 1. Każda ścieżka wsparcia rozpoczyna się od form bezkosztowych – pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego. Skorzystanie z nich pomoże w obraniu odpowiedniego kierunku aktywizacji, następnie umożliwi przedstawienie Ci optymalnie dobranej oferty aktywizacji. Doradaca klienta ustali również możliwy termin podjęcia aktywizacji.
 2. W zależności od zdiagnozowanych barier zatrudnieniowych przedstawimy Ci ofertę szkolenia, stażu, prac interwencyjnych lub dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej.
 
Co zyskujesz? W zależności od potrzeb - nowe umiejętności, kwalifikacje, uprawnienia do wykonywania zawodu, doświadczenie lub środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej. Zyskać może również Twój pracodawca – zatrudniając w ramach organizowania prac interwencyjnych otrzyma refundację części kosztów związanych z zatrudnieniem.
 
Dokumenty dotyczące form wsparcia (linki):
Nabór wniosków o zorganizowanie stażu
Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej
Nabór wniosków o organizowanie prac interwencyjnych
 
Dokumenty dotyczące form wsparcia są jednolite – dla projektu EFS oraz środków Funduszu Pracy – Urząd w zależności od spełnienia kryteriów przez uczestnika wybiera źródło finansowania i odpowiednio oznacza dokumenty.
Oferty staży i prac interwencyjnych przedstawi Ci pośrednik pracy w trakcie Twojej wizyty w Urzędzie.
 
Jaka jest data rozpoczęcia i zakończenia udziału w projekcie?
Datą przystąpienia jest data podpisania deklaracji udziału w projekcie zbieżna z pierwszą udzieloną formą wsparcia.
W projekcie uczestniczysz do dnia wyrejestrowania lub w przypadku pozostawania w rejestrach do końca realizacji projektu (31.12.2022). W tym czasie możesz w sposób nieograniczony korzystać z pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.

Flaga i Godło RP
FUNDUSZ PRACY

 
Załączniki
Deklaracja przystąpienia (pdf, 116 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę