Ochrona danych osobowych - Grodzki Urząd Pracy w Krakowie


Na zdjęciu kolaż fotografii z pracownikami biurowymi

Ochrona danych osobowych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

Pon-Pt 7:45-14.45, p. 220,  Mateusz Kęsek, tel. (12)6868220, e-mail: iod@gupkrakow.pl


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie przeznaczona dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Grodzki Urząd Pracy w Krakowie z siedzibą przy ul. Wąwozowej 34, 31-752 Kraków.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie możliwy jest pod numerem tel. nr (12) 68 68 220 lub adresem email: iod@gupkrakow.pl
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań należących do właściwości powiatowych urzędów pracy wynikających z art. 9, art. 9b, art. 33 ust. 1, 2, 6-9, art. 34 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „c" lub art. 9 ust. 2 lit. „b", „g" –  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków administratora w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym.
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być pracodawcy, jednostki organizujące szkolenia i staże, instytucje przeprowadzające badania lekarskie, Minister Rozwoju, ZUS, KRUS, Ośrodki Pomocy Społecznej, urzędy gminy, Wojewoda Małopolski, Marszałek Województwa Małopolskiego, Policja, Straż Graniczna, Powiatowa Rada Rynku Pracy, sądy powszechne, kuratorzy sądowi, sądy administracyjne, komornicy, inne jednostki Publicznych Służb Zatrudnienia, Państwowa Inspekcja Pracy, instytucja finansowa, której zlecono dokonywania wypłat świadczeń dla bezrobotnych w formie gotówki, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Krajowa Administracja Skarbowa, podmioty prowadzące działalność statutową na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, Sygnity S.A. – obsługa systemu teleinformatycznego Syriusz Std. wspomagającego powiatowe urzędy pracy.
 5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z zapisów Instrukcji Kancelaryjnej i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, który został określony na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, tj. 50 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym zakończono udzielanie pomocy.
 6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować decyzją orzekającą o odmowie uznania za osobę bezrobotną, odmowie uznania za poszukującego pracy, decyzją orzekającą o pozbawieniu statusu bezrobotnego, decyzją orzekającą o pozbawieniu statusu poszukującego pracy lub niemożliwością rozpatrzenia wniosku, który zgodnie z przepisem prawa wymaga podania określonych danych osobowych.
 9. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 10. Pana/Pani dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie przeznaczona dla pracodawców, wnioskodawców, organizatorów stażu korzystających z usług Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, jednostek organizujących szkolenia dla osób skierowanych przez Grodzki Urząd w Krakowie

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  informuję, iż:
 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Grodzki Urząd Pracy w Krakowie z siedzibą przy ul. Wąwozowej 34, 31-752 Kraków
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie możliwy jest pod numerem tel. nr (12) 68 68 220 lub adresem email: iod@gupkrakow.pl
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań należących do właściwości powiatowych urzędów pracy, wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w szczególności usług rynku pracy (art. 35 i dalsze) oraz instrumentów rynku pracy wspierających podstawowe usługi rynku pracy (art. 44 i dalsze), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „c" –  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być osoby bezrobotne, osoby poszukujące pracy, osoby odwiedzające stronę internetową Urzędu lub przebywające w jego siedzibie (w przypadku ofert pracy, w których pracodawca wyraził zgodę na publiczne udostępnianie), ZUS, KRUS, Ośrodki Pomocy Społecznej, Wojewoda Małopolski, Powiatowa Rada Rynku Pracy, Policja, sądy powszechne, kuratorzy sądowi, sądy administracyjne, inne jednostki Publicznych Służb Zatrudnienia, Minister Rozwoju, Krajowa Administracja Skarbowa, Państwowa Inspekcja Pracy, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sygnity S.A. – obsługa systemu teleinformatycznego Syriusz Std. wspomagającego powiatowe urzędy pracy.
 5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z zapisów Instrukcji Kancelaryjnej i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, który został określony na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować nieprzyjęciem oferty pracy do realizacji przez Urząd lub odmową realizacji złożonych wniosków o skorzystanie z wybranych usług i instrumentów rynku pracy.
 9. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu),
 10. Pana/Pani dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej
Powyższa informacja nie dotyczy osób reprezentacji podmiotu gospodarczego / instytucji, których dane osobowe są ujawnione na podstawie odrębnych przepisów (np. KRS).
 
Klauzula informacyjne dla odwiedzających profile Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w mediach społecznościowych
 

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest  Grodzki Urząd Pracy w Krakowie z siedzibą przy ul. Wąwozowej 34, 31-752 Kraków.

Administrator przetwarza dane osobowe osób, które w profilach Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w mediach społecznościowych w szczególności:
 1. dokonały subskrypcji strony Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie poprzez kliknięcie ikony „Lubię to", „Obserwuj", „Udostępnij" lub „Subskrybuj" itp.,
 2. wykonały reakcję na stronie/profilu Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
  w serwisach społecznościowych np. poprzez kliknięcie „lubię to", „skomentuj", „udostępnij", „zapisz post", „podaj dalej" itp.,
 3. wysłały wiadomość prywatną do administratorów serwisów społecznościowych Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie poprzez funkcję „wyślij wiadomość".
Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, jako administrator stron/profili w wymienionych poniżej serwisach społecznościowych dostarczanych przez wskazane podmioty, jest zgodnie z art. 26 RODO, współadministratorem danych osobowych wraz z:
 1. Meta PlatformsIreland Limited (operatora serwisu Facebook.com), z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia,
 2. Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Dublin, Irlandia),
 3. YouTube, którego dostawcą jest Google LLC, z siedzibą pod adresem 901 CherryAve, San Bruno, CA 94066, Stany Zjednoczone Ameryki,
 4. TikTok Technology Limited, 10 EarlsfortTerrace, Co. Dublin, Dublin, Irlandia.

Każdy z w/w współadministratorów samodzielnie decyduje o celach i środkach przetwarzania danych, ale w różnym zakresie. Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ponosi odpowiedzialność wyłącznie w zakresie przetwarzanych przez siebie danych osobowych. Grodzki Urząd Pracy w Krakowie może zapoznawać się wyłącznie z danymi osobowymi, które osoba posiadająca profil w danym medium społecznościowym oznaczy, zgodnie z polityką danej platformy, jako dane publicznie dostępne.

Facebook.com

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, będąc administratorem stron w serwisie społecznościowym, ma dostęp wyłącznie do zbiorczych statystyk strony (liczba obserwujących fanpage/profil, wiek i płeć użytkowników wraz z podziałem procentowym wśród obserwujących, nazwy miast i państw z których obserwują użytkownicy z podziałem procentowym, zasięg fanpage'a/profilu oraz poszczególnych postów, liczba polubień i reakcji, liczba komentarzy i udostępnień, liczba kliknięć w link oraz zbiorczych i zanonimizowanych raportów dotyczących kampanii prowadzonych za pomocą samoobsługowego systemu reklam).
Szczegóły dotyczące zasad wspólnego przetwarzania danych w zakresie statystyk strony z Meta PlatformsIreland Limited dostępne są pod adresem:
https://pl-pl.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
Zasady przetwarzania danych osobowych określone przez dostawcę serwisu Facebook.com, Instagram, Messenger i innych produktów i funkcji oferowanych przez Meta PlatformsIreland Limited znajdą się w Polityce Prywatności Meta dostępnej na stronie:
https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0

 

Google

Zasady przetwarzania danych osobowych określone przez dostawcę serwisu Google.com znajdują się na stronie:
https://policies.google.com/privacy?hl=pl

 

YouTube

Zasady przetwarzania danych osobowych określone przez dostawcę serwisu YouTube, znajdują się na stronie:
https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/user-settings/privacy/#your-data-in-youtube

 

Tik Tok

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach profilu powadzonego na platformie Tik Tok zbiera m.in. następujące dane: dane identyfikujące Pana/i profil (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko bądź pseudonim), zdjęć profilowych; treści Pana/i komentarzy, czy innych reakcji na platformie TikToK.
Szczegółowe zasady przetwarzania danych na platformie opisane zostały na stronie:
https://www.tiktok.com/legal/page/eea/new-privacy-policy/pl-PL

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie możliwy jest pod adresem email: iod@gupkrakow.pl lub pod nr telefonu: (12) 6868220.
3. Pana/i dane są przetwarzane w celach prowadzenia komunikacji w ramach profili w mediach społecznościowych Administratora, w szczególności odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości, a także w celach statystycznych oraz reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi i funkcji dostarczanych przez media społecznościowe. Przetwarzanie jest dokonywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „f" RODO, tj. przetwarzania danych osobowych do celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest zapewnienie ciągłości komunikacji, marketing usług oraz dbanie o wizerunek Urzędu. Przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie zgody, jaką wyraził Pan/i rozpoczynając korzystanie z platform mediów społecznościowych, wyrażonej w stosunku do podmiotów administrujących poszczególnymi serwisami.
4. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.
5. Pana/i dane osobowe przechowywane do czasu wyrażenia sprzeciwu lub ustania celów przetwarzania. W zakresie kierowanej do Urzędu korespondencji dane są przechowywane przez czas wynikający z zapisów Instrukcji Kancelaryjnej i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, który został określony na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres związany z realizacją wskazanych powyżej celów przetwarzania tj.: informacje w ramach zamieszczonych komentarzy będą dostępne
w serwisach do czasu ich usunięcia przez autora; dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających profile w mediach społecznościowych Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisach.
Dane osobowe gromadzone przez Meta PlatformsIreland Limited, podlegają retencji na zasadach określonych regulaminem serwisu Facebook.com  https://www.facebook.com/policies_center ; Google Ireland Limited oraz YouTube, którego dostawcą jest Google LLC podlegają retencji na zasadach określonych w polityce prywatności serwisu, więcej informacji pod adresem: https://policies.google.com/technologies/retention?hl=pl. Dane gromadzone przez TikTok Technology Limited są przechowywane na zasadach wskazanych pod adresem https://www.tiktok.com/legal/page/eea/new-privacy-policy/pl-PL
6. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane przez Grodzki Urząd Pracy w Krakowie poza Europejski Obszar Gospodarczy. Natomiast Facebook.com, Google, YouTube, Tik Tok mogą przekazywać dane poza Europejski Obszar Gospodarczy – szczegółowe informacje określają polityki prywatności wspomnianych serwisów.
9. Dane osobowe uzyskiwane są od administratorów serwisów Facebook.com, Google, Youtube oraz Tik Tok, z Pana/i publicznego profilu oraz wpisów dokonanych za pośrednictwem ww. mediów społecznościowych. W związku ze specyfiką funkcjonowania mediów społecznościowych, informacje o danych osobowych użytkowników są jawne a ich podanie jest całkowicie dobrowolne.
10. Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Grodzki Urząd Pracy w Krakowie do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę